Gela - Family Hotel

Декларация за поверителност

В Хотел Гела – ние се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност и да подкрепим една обща политика на откритост за това как ние събираме, използваме и разкриваме Вашата лична информация.

Целта на тази декларация за поверителност е да Ви информира за практиките на Хотел Гела, отнасящи се до събирането, използването и разкриването на лична информация, която може да бъде предоставена чрез достъпа или използването на нашите сайтове или хотелски услуги и свързаните с тях продукти. Осъществявайки нощувка/и в нашия хотел и използвайки съответните продукти и услуги, или посещавайки нашия сайт, Вие се съгласявате Вашата лична информация да бъде събрана, използвана и разкривана в съответствие с определените по-долу правила и условия.

Тази декларация за поверителност обяснява как можете да се свържете с нас ако имате въпрос както и ако искате да направите промяна или изтриване на всички лични данни, които Хотел Гела може да има за Вас. Ние силно препоръчваме да отделите време да прочетете декларацията за поверителност.

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, “лична информация” означава информация за отделен индивид.

Каква лична информация събираме:

Личната информация може да включва най-малко някои от следните: Контактна информация (като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер); Доказателство за самоличност (като подпис или номер на паспорт); Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране (като номер на кредитна карта / дата на изтичане и кредитна история)

Ние използваме вашата лична информация за:

Резервация и потвърждение на резервация; Предоставяне на персонализирана интерактивна комуникация; Предоставяне на своевременни и достоверни услуги; Всичко необходимo, свързано с администрирането на тези услуги; Изследване, разработване, управление, опазване и подобряване на тези услуги; Съветване за нови продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас; Разработване и поддържане на нашите отношения с Вас и общуването с Вас; Вашето таксуване за използване на нашите продукти и услуги; Събиране на неизплатени дългове; Подпомaгне разследването при нарушение на правните норми по отношение на извънредна ситуация, която застрашава живота, здравето или сигурността на индивида.

Кога разкриваме лична информация:

Освен с изрично Ваше съгласие ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или отдаваmе под наем Вашата лична информация с други хора.

Възможно е да споделяме лична информация с трети лица и / или бизнес партньори, ангажирани да ни помогнат в предоставянето на услуги или извършване на една или повече от целите, описани по-горе.

Хотел Гела си запазва правото да разкрива лична информация на трети страни ако даден закон, наредба, заповед за обиск, призовка или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим.

Хотел Гела също така си запазва правото да разкрива и / или прехвърля лични данни към трета страна в случай на планирана или извършена покупка, продажба (включително по ликвидация, реализация, възбрана или отнемане), лизинг, сливане или който и да е друг вид придобиване, продажба, трансфер, пренасяне или финансиране на всички или на част от активи или дялове на Хотел Гела, за да може да продължите да получавате същите продукти и услуги от трети лица.

Знание и съгласие

Ние събираме лична информация за Вас, единствено когато доброволно сте ни я предоставили. Обикновено искаме съгласие за използването или разкриването на Вашата лична информация в момента на нейното събиране. При определени обстоятелства може да се търси съгласие след като информацията е събрана, но преди реално тя да се използва (например, когато желаем да използваме информацията за цел, която предварително не е могла да бъде идентифицирана).

Видът на молбата за Вашето съгласие, което бихме изисквали до голяма степен ще зависи от чувствителността на личната информация . Вие може да оттеглите по всяко време съгласието си, предмет на правни или договорни ограничения, но в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си, моля свържете се с нас на office@hotelgela.com. Ние ще ви информираме за процедурите при оттегляне на съгласието.

Ние заявяваме, че няма да изискваме съгласие от Вас като условие за предоставянето на даден продукт или услуга, както и да изискваме съгласие за събиране, използване или разкриване на информация отвъд законовите норми.

Използване и разкриване на информация за маркетингови цели

Ако не сте се отказали от получаването на маркетингови материали, ние може да използваме (но без да разкриваме) вашата лична информация, за да промотираме и маркетираме допълнителни стоки, услуги и/или специални оферти от нас или нашите бизнес партньори. Ако сте предоставили съгласието си на нас за това, то ние също може да разкриваме вашата лична информация (включително име, адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща) на тези партньори, така че те могат да Ви изпратят рекламни материали директно.

Можете да изберете да не се съгласите да използваме или разкриваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг, като посочите предпочитанията си, свързвайки се с нас, както е описано по-долу (виж “Връзка с нас”).

Запазване и съхранение на лична информация

Ние пазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълни целта (ите), за която я събираме съобразно с приложимите закони. Вие давате своето съгласие за тези цели и съгласието Ви остава в сила и след прекратяване на отношенията ни с Вас.

Промени в тази Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време без предупреждение. В сила е само публикуваната в този сайт Декларация за поверителност.

Коригиране или актуализирането на данните

Можете да ни помогнете да поддържаме точността на Вашата лична информация като ни уведомявате за всякакви промени в нея. Може да се свържете с нас по всеки един от следните начини и да поискате достъп или коригиране/актуализация на Вашата лична информация:

E-mail: office@hotelgela.com

Телефон: +359 886 88 11 88